Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły doty. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Strona internetowa instytucji: http://pcpr.bip.klodzko.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Przedmiot działalności i kompetencje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwane dalej PCPR, działa na podstawie:

 

 • uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego nr 6/II/99 z dnia 7 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku;
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930);
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 332 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji i zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 127. poz. 721 z późn. zm.);
 • innych przepisów prawa obowiązujących powiatowe centra pomocy rodzinie, samorządowe jednostki organizacyjne oraz jednostki budżetowe;
 • uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego nr VIII/92/2012 z dnia 24 października 2012 r.
  w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku;
 • uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego nr 193/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.

 

PCPR realizuje zadania własne powiatu określone ustawą o pomocy społecznej, ustawą
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawą o przeciwdziałaniu przemocy i przepisami wydanymi na ich podstawie, w szczególności w zakresie:

 

 

1) opracowywania i realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej. wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka- po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;

 

2) prowadzenia specjalistycznego poradnictwa;

 

3) przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi
i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;

 

 

4) pomocy w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nie letnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;

 

 

5) pomocy cudzoziemcom. którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, mającym trudności w integracji ze środowiskiem;

 

6) prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczania w nich skierowanych osób;

 

 

7) udzielania informacji o prawach i uprawnieniach;

 

 

8) szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;

 

 

9) doradztwa metodycznego dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;

 

 

10) opracowywania i realizacji 3- letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych;

 

 

11) zapewnienia dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo- wychowawczych;

 

 

12) organizowania wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo- terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia;

 

13) tworzenia warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych;

 

 

14) prowadzenia placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym;

 

 

15) finansowania:

a) świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo- wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo- terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu,

b) pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze. rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo- wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo- terapeutyczne;

 

 

16) sporządzania sprawozdawczości;

 

17) przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

 

 

18) realizacji zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

 

 

19) finansowania pobytu w pieczy zastępczej osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

 

 

20) opracowywania i realizacji, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;

 

 

21) podejmowania działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności;

 

22) współpracy z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób;

 

 

23) dofinansowania zadań na rzecz osób niepełnosprawnych:

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

d) likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

e) kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej;

 

24) przygotowywania procedur zlecania przez powiat podmiotom uprawnionym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie odrębnych przepisów:

a) zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; współpraca
w zakresie realizacji zadań przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,

b) zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: nadzór nad realizacją tych zadań;

 

25) realizacja innych zadań wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego, Zarządu Powiatu Kłodzkiego oraz porozumień zawartych przez Powiat Kłodzki z organami administracji rządowej i samorządowej.

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Zespół ds. Organizacyjnych i Pomocy Społecznej

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
 • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
 • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   3663
data wytworzenia informacji:  02.06.2011
data weryfikacji:   29.07.2016 09:41
data ostatniej zmiany:   29.07.2016 09:41 Rejestr zmian