Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły doty. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Strona internetowa instytucji: http://pcpr.bip.klodzko.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Dane o wydziale

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Zespół ds. pieczy zastępczej

Opis:

Dane adresowe: ul. Kościuszki 2, 57- 300 Kłodzko


Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30


Funkcje: 


Kierownik Zespołu ds. pieczy zastępczej: Anetta Skurzewska


St. inspektor ds. pieczy zastępczej: Jolanta Gładysz


Inspektor ds. świadczeń rodzinnej pieczy zastępczej: Agnieszka Pytel


Inspektor ds. świadczeń rodzinnej pieczy zastępczej: Bożena Rodowicz 


Zadania:


 
 1. prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie rodzinnej pieczy zastępczej,
 2. organizowanie rodzinnej pieczy zastępczej; realizacja postanowień sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zstępczej,
 3. prowadzenie spraw spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin pomocowych, w tym przygotowywanie projektów umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi, osobami prowadzącymi rodzinne domy dziecka, rodzinami pomocowymi, informowanie sądu     o zawartych umowach, o rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka,   w których można umieścić dziecko, o osobach spełniających warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; współpraca  z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci, których rodzice zostali pozbawieni lub ograniczeni we władzy rodzicielskiej nad nimi,
 4. przygotowywanie list wypłat z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej,
 5. rozpatrywanie wniosków o przyznanie rodzinie zstępczej lub prowadzącym rodzinne domy dziecka środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego; o przyznanie rodzinie zastępczej świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym  lub domu jednorodzinnego; wniosków prowadzących rodzinne domy dziecka o przyznanie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych  z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka; wniosków  o przyznanie prowadzącym rodzinne domy dziecka środków finansowych na pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka,
 6. rozpatrywanie wniosków rodzin pomocowych o przyznanie świadczeń i dodatków na umieszczone dziecko,
 7. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń  i dodatków na dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej,
 8. prowadzenie postępowań w sprawie naliczania zwrotów świadczeń nienależnie pobranych,
 9. przyjmowanie wniosków rodzin zastępczych o zatrudnianie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki i przy pracach gospodarskich,
 10. przygotowanie oraz kompleksowa obsługa porozumień i innymi powiatami w zakresie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka oraz w zakresie finansowania wynagrodzeń wraz  z pochodnymi od wynagrodzeń dla zawodowej rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka i osób zatrudnionych w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka lub zajmujących się opieką i wychowaniem w rodzinnym domu dziecka oraz świadczeń dla rodziny pomocowej (ustalanie właściwości powiatu, kompletowanie dokumentacji, przygotowywanie not księgowych); przygotowywanie projektów porozumień z innymi powiatami w zakresie wydatków na średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej, kompleksowa obsługa porozumień,
 11. współpraca z samorządami gminnymi w sprawie ponoszenia przez gminę wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej (ustalanie właściwości gminy; kompletowanie dokumentacji, przygotowywanie not księgowych) współpraca z samorządami gminnymi w sprawie ponoszenia przez gminę wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki, (ustalanie właściwości gminy, kompletowanie dokumentacji, przygotowywanie not księgowych),
 12. prowadzenie i bieżące aktualizowanie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej, lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka; przekazywanie ww. danych do właściwych sądów,
 13. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 14. ścisła współpraca placówkami opiekuńczo-wychowawczymi z terenu powiatu kłodzkiego, udział w zespole ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
 15. przygotowanie skierowań dzieci do placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, prowadzenie ewidencji wydanych skierowań, kompletownie dokumentacji dzieci,
 16. przygotowywanie projektu planu budżetowego w zakresie prowadzonych spraw,
 17. udział w opracowaniu 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej,
 18. udział w realizacji zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny  i systemu pieczy zastępczej,
 19. przygotowywanie procedur zlecania przez powiat podmiotom uprawnionym zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 


 

Wyświetl informacje publiczne opublikowane przez "Zespół ds. pieczy zastępczej"

Kliknij, żeby wypisać wersję do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
 • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
 • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   4720
data wytworzenia informacji:  23.07.2014
data wprowadzenia do BIP:  23.07.2014 13:09
data weryfikacji:   24.07.2014 09:03
data ostatniej zmiany:   23.07.2014 13:09 Rejestr zmian