Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

http://pcpr.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://pcpr.bip.klodzko.pl
Przedmiot działalności i kompetencje Przedmiot działalności i kompetencje

Kategoria menu:Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje

Treść informacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwane dalej PCPR, działa na podstawie:

 

  • uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego nr 6/II/99 z dnia 7 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku;
  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930);
  • ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 332 z późn. zm.);
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814);
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji i zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 127. poz. 721 z późn. zm.);
  • innych przepisów prawa obowiązujących powiatowe centra pomocy rodzinie, samorządowe jednostki organizacyjne oraz jednostki budżetowe;
  • uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego nr VIII/92/2012 z dnia 24 października 2012 r.
    w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku;
  • uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego nr 193/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.

 

PCPR realizuje zadania własne powiatu określone ustawą o pomocy społecznej, ustawą
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawą o przeciwdziałaniu przemocy i przepisami wydanymi na ich podstawie, w szczególności w zakresie:

 

 

1) opracowywania i realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej. wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka- po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;

 

2) prowadzenia specjalistycznego poradnictwa;

 

3) przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi
i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;

 

 

4) pomocy w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nie letnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;

 

 

5) pomocy cudzoziemcom. którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, mającym trudności w integracji ze środowiskiem;

 

6) prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczania w nich skierowanych osób;

 

 

7) udzielania informacji o prawach i uprawnieniach;

 

 

8) szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;

 

 

9) doradztwa metodycznego dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;

 

 

10) opracowywania i realizacji 3- letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych;

 

 

11) zapewnienia dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo- wychowawczych;

 

 

12) organizowania wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo- terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia;

 

13) tworzenia warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych;

 

 

14) prowadzenia placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym;

 

 

15) finansowania:

a) świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo- wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo- terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu,

b) pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze. rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo- wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo- terapeutyczne;

 

 

16) sporządzania sprawozdawczości;

 

17) przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

 

 

18) realizacji zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

 

 

19) finansowania pobytu w pieczy zastępczej osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

 

 

20) opracowywania i realizacji, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;

 

 

21) podejmowania działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności;

 

22) współpracy z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób;

 

 

23) dofinansowania zadań na rzecz osób niepełnosprawnych:

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

d) likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

e) kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej;

 

24) przygotowywania procedur zlecania przez powiat podmiotom uprawnionym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie odrębnych przepisów:

a) zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; współpraca
w zakresie realizacji zadań przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,

b) zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: nadzór nad realizacją tych zadań;

 

25) realizacja innych zadań wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego, Zarządu Powiatu Kłodzkiego oraz porozumień zawartych przez Powiat Kłodzki z organami administracji rządowej i samorządowej.

Informacja powiązana z wydziałem:   Zespół ds. organizacyjnych i pomocy społecznej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  02.06.2011
Data weryfikacji:   18.10.2021 12:32
Data ostatniej zmiany:   18.10.2021 12:32 Rejestr zmian