Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Strona internetowa instytucji: http://pcpr.bip.klodzko.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

KOMUNIKATY

Dane adresowe - strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Powiększ tekst Pomniejsz tekst
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W KŁODZKU

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.

 

Kontakt z Administratorem:

 

Adres do korespondencji:                57- 300 Kłodzko, ul. Kościuszki 2;

 

E-mail:                                                  pcpr@pcpr.klodzko.pl;

 

Tel.                                                        74 865 81 79;

 

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Tomaszem Koptyrą, pisząc na adres


E-mail:
iod@koptyra.pl;

 

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku;

 

- realizacji umów;

 

- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 

- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 

- prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 

- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 

- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 

* dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

 

* osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

 

* osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

 

* dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

 

* dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 

- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 

 * osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

 

* przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

 

* Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

 

* osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 

- prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

* przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

 

* przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 

- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 

* zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora,

 

* przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają  interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją poszczególnych zadań realizowanych przez Administratora, znajdują się w tematycznych zakładkach strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku oraz dokumentach i korespondencji z zakresu realizacji zadania.

 

Dane adresowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku:

 

ul. Kościuszki 2,

57-300 Kłodzko

Numery telefonów:

748658179   Centrala, Sekretariat; Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

746609622   Fax

746609621   Zastępca Dyrektora

746609612   Główny Księgowy

746609613   Zespół ds. Realizacji Projektu "Aktywny Samorząd"  

746609615   Zespół ds. Obsługi Finansowej

746609620, 746609610 Zespół ds. Pieczy Zastępczej

748671806  Zespół ds. usamodzielnień i odpłatności za pobyt w pieczy zastępczej 

746609616, 746609617 Zespół ds. Rehab. Zawod. i Społ. Os. Niepełn.

748658260   Likwidacja barier architektonicznych;

748672785   Stanowisko ds. DPS

748673130   Zespół ds. kontroli

746609612   Kierownik Zespołu ds. Organizacyjnych i Pomocy Społecznej

 

 

 


Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku

od godz. 7.30 do godz. 15.30


Adres redakcji BIP:

ul. Kościuszki 2,

57-300 Kłodzko

tel. 748658179

 

 

ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2017 r. zadania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej wykonuje Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku przy ul. Kościuszki 2; nr tel. 74 660 96 18

 

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzony jest przez Towarzystwo Społeczne "RAZEM".

Aktualny adres Ośrodka Interwencji Kryzysowej:

57- 300 Kłodzko, ul. Grottgera 8

nr tel.: 74 8658658 

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   103551
data wytworzenia informacji:  17.12.2010
data wprowadzenia do BIP:  17.12.2010 13:00
data weryfikacji:   17.12.2010 13:00
data ostatniej zmiany:   06.02.2020 13:38 Rejestr zmian

[ wersja do wydruku ]