Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

http://pcpr.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://pcpr.bip.klodzko.pl
Instrukcja

Kategoria menu:

Informacje nieudostępnione w Biuletynie


Informacje nieudostępnione


Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.) informacje nie publikowane w Biuletynie są dostępne:
- w formie opracowań pisemnych, kserokopii,informacji ustnej - w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku we wszystkie dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30;
- na wniosek o udostępnienie informacji - (druk wniosku dostępny w zakładce: formularze).

Dostęp do informacji publicznej jest ograniczony w przypadkach:
Informacji niejawnej (tajemnicy państwowej i służbowej).
Informacji stanowiącej tajemnicę ustawowo chronioną (tajemnicę zawodową lub jednostki organizacyjnej). 
Tajemnicy przedsiębiorcy, chba, że przedsiębiorca zrezygnuje z przysługującego mu prawa. 
Ze względu na prywatność osoby fizycznej, z dwoma wyjątkami: 
a) ograniczenie to nie dotyczczy informacji o osobach fizycznych pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzania i wykonywania funkcji,
b) osoba fizyczna rezygnuje z przysługującej ochrony prywatności.

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, lub też informacje o podmiocie, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.
W Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się anonimizacji danych osobowych osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).


Data publikacji: 29.07.2016 09:22 Autor: Aneta Markowska-Hajduk